زهرا شاطرزاده یزدی

زهرا شاطرزاده یزدی،

استادیار
 • سرپرست گرایش رمزنگاری و اطلاعات کوانتومی
 • معاون پژوهشی موسسه علوم و فناوریهای کوانتومی دانشگاه تهران
 • همکاری و تبادل نظر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم مهندسی
 • شرکت و تبادل نظر در جلسات تدوین و راهبری اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی
شماره تماس : 61112151
Scopus
 • 73 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
 • 106 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • شرکت و تبادل نظر در جلسات تدوین و راهبری اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←…
 • همکاری و تبادل نظر در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1399←…
 • سرپرست درس فیزیک 2 1398←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالگری، آلبرتا، کانادا ، فیزیک - گرایش اطلاعات و محاسبات کوانتومی

1386 ← 1393

M.S ، دانشگاه کالگری، آلبرتا، کانادا ، فیزیک- گرایش اطلاعات و محاسبات کوانتومی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، فیزیک

1378 ← 1382

فعالیت های علمی