یاسمن سلمکی

یاسمن سلمکی،

دانشیار
 • همکاری در برگزاری مراسم روزی با دانشگاه تهران
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1395
 • استاد راهنمای علمی- فرهنگی دانشجویان وروردی سال 1400
 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : 02161113316
Scopus
 • 569 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی 1400←1403
 • استاد راهنمای علمی- فرهنگی دانشجویان وروردی سال 1400 1400←1402
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1396 1398←1400
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست گیاهی ورودی سال 1395 1398←…
 • همکاری در برگزاری مراسم روزی با دانشگاه تهران 1398←…
 • نماینده بخش علوم گیاهی در شورای آموزشی 1395←1397
 • رییس کارگروه المپیاد دانشجویی دانشکده زیست شناسی 1395←1397
 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی رشته زیست شناسی- علوم گیاهی ورودی سال 1392 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران- دانشگاه لودویگ ماکزیمیلیان آلمان ، سیستماتیک گیاهی

1387 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، زیست شناسی، علوم گیاهی، گرایش سیستماتیک اکولوژی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شاهد ، زیست شناسی- علوم جانوری

1380 ← 1383

فعالیت های علمی