محمد یکرنگی

محمد یکرنگی،

استادیار
  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی (پردیس البرز دانشگاه تهران)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112340

پروفایل

  • مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی (پردیس البرز دانشگاه تهران) 1393←…
  • مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان 1392←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، شهید بهشتی ، حقوق کیفری و جرم شناسی

1385 ← 1390

M.Sc ، شهید بهشتی ، حقوق کیفری و جرم شناسی

1383 ← 1385

کارشناسی ، علوم قضایی و خدمات اداری ، حقوق

1379 ← 1383

فعالیت های علمی