وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
  • ، کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
Scopus
  • 647 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 1034 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

پروفایل

  • ، کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران 1398←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی