وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق
  • کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
Scopus
  • 688 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1111 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران 1398←1399
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ، مهندسی برق و کامپیوتر

1385 ← 1399

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1378 ← 1382

فعالیت های علمی