اعضای هیات علمی

امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل،

استادیار
  • معاونت حقوقی جمعیت حامیان هواداران فوتبال
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112336
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • معاونت حقوقی جمعیت حامیان هواداران فوتبال 1399←1403
  • مسابقات داوری تجاری 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، حقوق بین الملل

1384 ←

کلمات کلیدی