پروفایل

  • مدیر گروه 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه تهران ، میکروبیولوژی

1368 ← 1373

دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی

1362 ← 1368

فعالیت های علمی