تیمور رحمانی

تیمور رحمانی،

دانشیار
  • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد
دانشکده اقتصاد
اقتصاد نظری
شماره تماس : 61118044
اتاق : -
Google Scholar
  • 149 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

  • کارگروه فرارشته ای علوم انسانی و اجتماعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1397←1399
  • رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد 1393←…
  • مشاور امور بین الملل دانشکده اقتصاد 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اقتصاد

1371 ← 1378

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1367 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم اقتصادی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی