حسین طوسی

حسین طوسی،

استادیار
  • مدیر رشته معماری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده معماری
تکنولوژی(مدیریت پروژه)
اتاق : 312
Google Scholar
  • 70 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی تخصصی و مصاحبه از داوطلبین دوره دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت 1401←1401
  • عضو هیأت ممتحنه آزمون دکتری بخش فناوری معماری 1400←1400
  • عضو کمیته راهبری طرح پژوهشی 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت پروژه و ساخت

… ←

Ph.D ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی و مدیریت ساخت

… ←

فعالیت های علمی