طیبه فردوسی

طیبه فردوسی،

استادیار
 • ، همکار اصلی طرح بررسی ارتباط مشکلات آموزشی روانی اجتماعی خانوادگی و اقتصادی دانشجویان شاهد وایثار گر شاغل به تحصیل دانشگاه تهران با وضعیت تحصیلی آنها
 • ، گواهی حضور در هیئت رئیسه همایش سلامت در پرتو قرآن کریم
 • ، سرپرست خانه و دانشگاه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس : 61117403
اتاق : -

پروفایل

 • ، عضو هیئت رئیسه دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر 1396←1396
 • ، مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1396←1398
 • ، سرپرست خانه و دانشگاه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395←…
 • ، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 1393←1395
 • ، گواهی حضور در هیئت رئیسه همایش سلامت در پرتو قرآن کریم 1393←…
 • ، استاد مشاور فرهنگی 1393←1394
 • ، عضویت در هیئت امناء صندوق قرض الحسنه جوادالائمه(ع) 1392←1395
 • ، سرپرست دفتر شاهد و ایثارگر 1392←1395
 • ، همکاری با کمیته آموزش عالی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390←1391
 • ، عضویت در اتاق فکر فرهنگی و اجتمایی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 1390←1390
 • ، عضویت شورای فرهنگی دانشکده 1382←1384
 • ، عضویت در شورای آموزشی گروه روانشناسی جهاد دانشگاهی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دوره تربیت مربی 1378←1388
 • ، مجری سه طرح پژوهشی مصوب موسسه روتانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان دانشگاه تهران تحت عنوان شناسایی انواع بازیهای کودکان و نوجوانان شهر تهران 1378←1381
 • ، قائم مقام سرپرست موسسه 1377←1377
 • ، سرپرست امور دانشجویان شاهد و ایثارگران دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1375←1380
 • ، اجرای پژوهشی تحت عنوان بررسی انواع مشکلات و اختلالات روانی دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاههای دولتی تهران 1375←1378
 • ، معاون موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان-دانشگاه تهران 1375←1375
 • ، همکاری باواحد مشاور بنیاد شهید 1370←1375
 • ، همکار اصلی طرح بررسی ارتباط مشکلات آموزشی روانی اجتماعی خانوادگی و اقتصادی دانشجویان شاهد وایثار گر شاغل به تحصیل دانشگاه تهران با وضعیت تحصیلی آنها 1111←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، روانشناسی سلامت

1380 ← 1389

M.Sc ، تربیت مدرس ، روانشناسی عمومی

1365 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، روانشناسی

1107 ← 1363

فعالیت های علمی