تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی

مرتبه علمی : استاد
 • مجری بازگری و تدوین برنامه درسی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • نماینده هیات ممیزه
 • مدیر گروه علوم اجتماعی پردیس بین المللی کیش
 • نماینده هیات ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی
 • عضو ممیزی
 • نماینده هیات ممیزه
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی رفتاری
 • ریاست گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت و آموزش
 • گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت، آموزش
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر ان
 • مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی در پژوهشکده سمت
دانشکده علوم اجتماعی
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 123 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی در پژوهشکده سمت 1399←…
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر ان 1399←…
 • گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت، آموزش 1398←…
 • ریاست گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت و آموزش 1398←…
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی رفتاری 1398←…
 • عضو ممیزی 1398←…
 • نماینده هیات ممیزه 1398←…
 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی 1398←…
 • نماینده هیات ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر" 1396←…
 • مدیر گروه علوم اجتماعی پردیس بین المللی کیش 1396←…
 • نماینده هیات ممیزه 1396←…
 • مطالعات زنان و خانواده 1394←…
 • مجری بازگری و تدوین برنامه درسی 1394←…
 • مدیرگروه علوم اجتماعی کیش 1385←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مری لند ، جامعه شناسی

1367 ← 1371

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1360 ← 1364

کارشناسی ، تهران ، جامعه شناسی

1355 ← 1359

کلمات کلیدی