احمد توسلی

احمد توسلی،

استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی کاربردی
شماره تماس : 61113643
Scopus
  • 3147 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پروفایل

  • نماینده هیات اجرایی جذب 1397←…
  • عضوشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی 1396←1398
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی 1394←1396
  • مدیر بخش شیمی کاربردی 1392←1393
  • عضوهیات امنای انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع 1392←1395
  • مدیر علمی طرح کلان"مدیریت یکپارچه تولید از میدان گاز پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه های صنایع دستی و پایین دستی در راستای تقویت توان داخلی برای طراحی و مهندسی، ساخت تجهیزات و اجرای پروژه " 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی شیمی

… ←

فعالیت های علمی