سیدحمید طالب زاده

سیدحمید طالب زاده

مرتبه علمی : استاد
 • عضو شورای مرکز نشر دانشگاهی
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا
 • عضو هیات علمی جایزه کتاب سال
شماره تماس : 02188723175

پروفایل

 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیر خانه این شورا 1400←1402
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیر خانه این شورا 1398←1400
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1394←1396
 • عضویت شورای عالی برنامه برنامه ریزی آموزشی 1393←1395
 • مدیر گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1393←1395
 • عضو هیات علمی جایزه کتاب سال 1391←…
 • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا 1391←1393
 • ریاست انتشارات دانشگاه تهران 1385←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی