سیدحمید طالب زاده

سیدحمید طالب زاده،

استاد
  • عضو شورای مرکز نشر دانشگاهی
  • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا
  • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا
  • عضو هیات علمی جایزه کتاب سال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02188723175

پروفایل

  • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1394←1396
  • عضویت شورای عالی برنامه برنامه ریزی آموزشی 1393←1395
  • مدیر گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 1393←1395
  • عضو هیات علمی جایزه کتاب سال 1391←…
  • دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دبیرخانه این شورا 1391←1393
  • ریاست انتشارات دانشگاه تهران 1385←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی