سعید یزدانی

سعید یزدانی،

استاد
 • عضویت کمیته منتخب بخش کشاورزی
 • عضو کمیته اقتصاد و ترویج گروه کشاورزی
 • عضویت کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
 • مدیر گروه
 • عضو کمیته منتخب اجتماعی و ترویج کشاورزی
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی هیات ممیزه
 • رئیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
 • عضویت هیات ممیزه
 • حکم کمیته علمی همایش امنیت غذایی و رونق تولید
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
Scopus
 • 56 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

 • حکم کمیته علمی همایش امنیت غذایی و رونق تولید 1398←…
 • معاون اداری و مالی دانشگاه تهران 1395←1398
 • عضویت هیات ممیزه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1395←1397
 • عضویت هیات ممیزه 1394←…
 • رئیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 1393←…
 • عضو کمیته منتخب اجتماعی و ترویج کشاورزی 1393←…
 • رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی 1393←1395
 • عضویت کمیسیون تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی 1392←…
 • عضو کمیته اقتصاد و ترویج گروه کشاورزی 1391←…
 • عضویت کمیته منتخب بخش کشاورزی 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، اقتصادکشاورزی

1365 ← 1370

M.S ، لندن ، اقتصادکشاورزی

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد کشاورزی

1356 ← 1359

فعالیت های علمی