سیدتقی امید نائینی

سیدتقی امید نائینی،

دانشیار
 • عضو و نماینده دانشکده عمران در شورای آموزشهای تخصصی
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران
 • مدیر گروه مهندسی عمران پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست (تمدید دوره)
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات (تمدید دوره)
 • معاون علمی پردیس البرز
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک (تمدید دوره)
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران
Scopus
 • 98 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک (تمدید دوره) 1397←…
 • معاون علمی پردیس البرز 1397←…
 • دبیر اجرایی یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران 1397←1397
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات (تمدید دوره) 1394←…
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست (تمدید دوره) 1392←…
 • مدیر گروه مهندسی عمران پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1390←…
 • سرپرست آزمایشگاه محیط زیست 1389←1393
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران 1389←…
 • عضو کمیته راهبردی کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب (AWTR) 1388←1388
 • رئیس دانشکده مهندسی عمران 1388←1394
 • عضو کمیته علمی رشته مهندسی عمران سیزدهمین المپیاد دانشجوئی کشور 1387←1387
 • سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران 1386←1388
 • عضو شورای آموزشی دانشکده مهندسی عمران 1385←1387
 • استاد راهنمای دانشجویان استعدادهای درخشان 1385←1388
 • سرپرست آزمایشگاه هیدرولیک 1384←…
 • مسئول پیگیری ردیفهای مستقل بودجه داشنکده فنی با حکم ریاست دانشگاه 1383←1384
 • عضو و نماینده دانشکده عمران در شورای آموزشهای تخصصی 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، انگلستان، دانشگاه یومیست منچستر ، مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی

… ← 1382

B.S ، دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران ، مهندسی عمران

… ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران ، مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی

… ← 1370

فعالیت های علمی