پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم سیاسی

1388 ← 1393

M.Sc ، تهران ، علوم سیاسی

1385 ← 1387

کارشناسی ، مازندران- بابلسر ، علوم سیاسی

1381 ← 1385

فعالیت های علمی