پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گنت ، زیست شناسی بیولوژی آبزیان

1384 ← 1389

M.Sc ، تهران ، مهندسی منابع طبیعی-شیلات

1379 ← 1381

کارشناسی ، آزاد اسلامی ، مهندسی منابع طبیعی-شیلات

1375 ← 1378

فعالیت های علمی