سهیل ایگدری

سهیل ایگدری،

دانشیار
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
شیلات‌
Scopus
  • 478 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 2021 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، گنت ، زیست شناسی بیولوژی آبزیان

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی منابع طبیعی-شیلات

1379 ← 1381

کارشناسی ، آزاد اسلامی ، مهندسی منابع طبیعی-شیلات

1375 ← 1378

فعالیت های علمی