سید نصراله ابراهیمی

سید نصراله ابراهیمی،

دانشیار
  • قائم مقام دبیر کل شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام
  • ریاست کمیسیون بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی و اسلامی
شماره تماس : 61112352
Google Scholar
  • 121 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

افتخارات