محمد اصغری

محمد اصغری،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1379 ← 1384

Ph.D ، دانشگاه تهران ، فقه و مبانی حقوق اسلامی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی