سید محمد موسوی مقدم

سید محمد موسوی مقدم،

دانشیار
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • عضو ستاد کنفرانسها و نشستهای علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه فضای سایبر و رسانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

پروفایل

  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران 1398←1401
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران 1397←1399
  • عضو شورای پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه قم ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1391

فعالیت های علمی