سهیل کریمی

سهیل کریمی،

دانشیار
  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه باغبانی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
گروه باغبانی
شماره تماس : 02136041089
Scopus
  • 504 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 920 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

  • استاد راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، علوم باغبانی، میوه کاری (فیزیولوژی و اصلاح)

1388 ←

M.S ، دانشگاه شیراز ، مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی، گرایش میوه کاری

1385 ←

B.S ، دانشگاه شیراز ، مهندسی کشاورزی، باغبانی

1381 ←

کلمات کلیدی