شهرام یوسفی فر

شهرام یوسفی فر،

استاد
 • عضو کمیته علوم اجتماعی کرسی های نظریه پردازی
 • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
 • 8 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

 • بارتاب های داخلی و بین المللی نهضت جنگل 1400←1400
 • عضویت در کمیته بازنگری در سرفصل های کرایش کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی 1400←1400
 • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشکده 1399←1401
 • تدوین سرفصل درس تخصصی رشته تاریخ-دانشگاه فرهنگیان 1399←1399
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی راه ابریشم 1399←1399
 • عضو هیات علمی پنجمین کنگره ملی تاریخ دانان کشور 1398←1399
 • عضو کمیته علمی همایش ملی آب فرهنگ و پزوهش های علوم انسانی 1398←1399
 • عضو کمیته علوم اجتماعی کرسی های نظریه پردازی 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی