شهرام یوسفی فر

شهرام یوسفی فر،

استاد
  • عضو کمیته علوم اجتماعی کرسی های نظریه پردازی
  • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشکده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 7 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

پروفایل

  • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشکده 1399←1401
  • تدوین سرفصل درس تخصصی رشته تاریخ-دانشگاه فرهنگیان 1399←1399
  • عضو کمیته علمی همایش بین المللی راه ابریشم 1399←1399
  • عضو هیات علمی پنجمین کنگره ملی تاریخ دانان کشور 1398←1399
  • عضو کمیته علمی همایش ملی آب فرهنگ و پزوهش های علوم انسانی 1398←1399
  • عضو کمیته علوم اجتماعی کرسی های نظریه پردازی 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی