شهرام یوسفی فر

شهرام یوسفی فر،

استاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ
شماره تماس : -
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی