پروفایل

  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کان فرانسه ، جغرافیای روستایی

1388 ← 1388

Ph.D ، دانشگاه کان ، جغرافیای انسانی

1358 ← 1360

B.S ، caen ، جغرافیا

1355 ← 1357

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، جغرافیای انسانی

1349 ← 1353

فعالیت های علمی