شاپور محمدی

شاپور محمدی

مرتبه علمی : استاد
 • عضو شورای عالی تحقیقات بانک سپه
 • عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه
 • عضو شورای سیاستگذاری شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران
 • عضو حقیقی هیئت امنای پژوهشکده پولی و بانکی
 • عضو حقیقی شورای سرمایه گذاری و تأمین مالی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
Google Scholar
 • 320 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضو حقیقی شورای سرمایه گذاری و تأمین مالی دانشگاه تهران 1401←…
 • عضو کمیته بررسی مفاهیم بنیادین پولی و بانکی 1401←1401
 • عضو حقیقی هیئت امنای پژوهشکده پولی و بانکی 1401←…
 • عضو شورای سیاستگذاری شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران 1399←…
 • عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی 1399←1401
 • عضو کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه 1395←…
 • عضو کمیته اصلاح نظام بانکی 1394←1395
 • عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی 1393←1395
 • عضو شورای عالی تحقیقات بانک سپه 1392←…
 • مسئول کمیته آمارهای بخشی ( آمارهای مالی) 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، اقتصادسنجی-اقتصاد توسعه

1377 ← 1382

M.S ، تهران ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد بازرگانی

1371 ← 1375

کلمات کلیدی