پروفایل

  • رئیس بیمارستان دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

1369 ← 1373

کلمات کلیدی