سعید شیرکوند

سعید شیرکوند

مرتبه علمی : دانشیار
 • سمت: عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ، بازیافت و بیومس
 • سمت: عضویت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • عضو شورای پارک علم و فناوری
 • نماینده ثابت و تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در جلسات شورای اجتماعی کشور
 • عضو شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد
 • عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی
 • نماینمده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در شورای سیاست گذاری محیط زیست
 • عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
Google Scholar
 • 26 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • معاون اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور 1397←1400
 • عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار 1397←1397
 • عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار کشور 1397←1397
 • عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان 1395←…
 • عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی 1395←…
 • نماینمده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در شورای سیاست گذاری محیط زیست 1395←…
 • عضو شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد 1394←…
 • نماینده ثابت و تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در جلسات شورای اجتماعی کشور 1394←…
 • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 1394←1398
 • عضو شورای پارک علم و فناوری 1394←…
 • سمت: عضویت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی 1393←…
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند ، بازیافت و بیومس 1393←…
 • سمت: عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای 1393←…
 • معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، مدیریت دولتی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1379 ← 1386

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

کارشناسی ، شهید بهشتی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

کلمات کلیدی