اعضای هیات علمی

سیدحسن حسینی

سیدحسن حسینی،(بازنشسته)

استادیار
 • عضو واحد علوم انسانی معاونت جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • مسئول کمیته نظارت و ارزیابی آموزشی تربیت معلم
 • عضو کمیته تخصصی- علوم انسانی علوم اجتماعی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • مشاور در امور ارزشیابی و هماهنگی معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • سرپرست مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • عضو شورای سیاست نامگذاری خیابانها و اماکن عمومی و موسسات
 • نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شورای مرکزی نامگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی
 • نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هیات سه نفره متشکل از نمایندگا وزارتخانه و دانشگاه پیام نور و علامه طباطبایی بمنظور اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور
 • دبیر ستاد بررسی و پیگیری امور رزمندگان دانشجو
 • مشاور آسیب های اجتماعی و دبیر شورای پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور
 • مدیر دفتر مشاوره و فنون پیشگیری درحوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
 • عضویت اتاق فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر
 • عضو انجمن آموزشها و تحقیقات مربوط به اعتیاد و معتادین شرق فرانسه
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117887

پروفایل

 • مدیر گروه حوزه جامعه شناسی مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران 1390←1400
 • رئیس کمیسیون علوم اجتماعی، اقتصادی امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه 1386←1389
 • عضو کمیسیون اجتماعی- اقتصادی امور پژوهشهای کاربردی 1386←1389
 • عضو انجمن آموزشها و تحقیقات مربوط به اعتیاد و معتادین شرق فرانسه 1382←…
 • رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 1382←1384
 • عضویت اتاق فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر 1381←…
 • رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 1380←1382
 • مدیر دفتر مشاوره و فنون پیشگیری درحوزه معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور 1379←…
 • مشاور آسیب های اجتماعی و دبیر شورای پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 1378←…
 • دبیر ستاد بررسی و پیگیری امور رزمندگان دانشجو 1368←…
 • مدیرکل امور رزمندگان و جانبازان 1368←1369
 • نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هیات سه نفره متشکل از نمایندگا وزارتخانه و دانشگاه پیام نور و علامه طباطبایی بمنظور اداره کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور 1368←…
 • نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شورای مرکزی نامگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی 1368←…
 • عضو شورای سیاست نامگذاری خیابانها و اماکن عمومی و موسسات 1368←…
 • سرپرست مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1367←…
 • مشاور در امور ارزشیابی و هماهنگی معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1367←…
 • عضو کمیته تخصصی- علوم انسانی علوم اجتماعی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1367←…
 • مسئول کمیته نظارت و ارزیابی آموزشی تربیت معلم 1366←…
 • عضو واحد علوم انسانی معاونت جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1366←…
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت معلم 1366←1367
 • سرپرست مجتمع آموزشی حصارک 1365←1366

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه لورن فرانسه ، جامعه شناسی

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1361 ← 1365

کارشناسی ، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1355 ← 1359

کلمات کلیدی