پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشکده مهندسی مکانیک - پردیس فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

1363 ← 1365

کارشناسی ، دانشکده مهندسی مکانیک - پردیس فنی - دانشگاه تهران ، مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

1355 ← 1364

فعالیت های علمی