علی اکبر شمسی پور

علی اکبر شمسی پور،

دانشیار
  • استاد مشاور فرهنگی و علمی
دانشکده جغرافیا
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(اقلیم)
شماره تماس : 02161113527
اتاق : -
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 161 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 480 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

پروفایل

  • استاد مشاور فرهنگی و علمی 1398←1400
  • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران 1396←1397
  • عضو حقوقی کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده 1396←1398
  • معاون گروه جغرافیای طبیعی 1393←1395
  • نماینده گروه جغرافیای طبیعی در شورای پژوهشی موسسه جغرافیا 1389←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اقلیم شناسی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، تهران ، اقلیم شناسی

1378 ← 1380

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جغرافیای طبیعی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی