مهدی شامی زنجانی

مهدی شامی زنجانی،

دانشیار
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2011)
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2012)
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2013)
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اروپایی رسانه های اجتماعی (ECKM 2014)
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66478525
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 54 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پروفایل

 • دبیر علمی سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی 1397←1397
 • مدیر هسته پژوهشی تحول دیجیتال 1397←1398
 • مدیر هسته پژوهشی تحول دیجیتال 1396←1397
 • دبیر علمی دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی 1396←1396
 • دبیر علمی دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی 1394←1394
 • مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده 1394←1397
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اروپایی رسانه های اجتماعی (ECKM 2014) 1393←…
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی 1392←…
 • عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده مدیریت 1392←1393
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2013) 1392←…
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2012) 1391←…
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس اروپایی مدیریت دانش (ECKM 2011) 1390←…
 • سرپرست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز (کناره گیری به دلیل عدم موافقت ضمنی مسئولین محترم وقت دانشکده با پذیرش مسئولیت اجرایی از سوی اینجانب در خارج از دانشکده) 1389←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

… ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

… ← 1383

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت سیستم ها

… ← 1388

فعالیت های علمی