آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82089722
اتاق : 517
Scopus
  • 1004 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1809 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پروفایل

  • مدیر بخش فناوری اطلاعات 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایلینویز در اربانا-شمپین ، علوم کامپیوتر

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1375 ← 1379

فعالیت های علمی