شهزاد طهماسبی بروجنی

شهزاد طهماسبی بروجنی،

دانشیار
  • مسئول کمیته بسکتبال
  • مسئول کمیته بسکتبال
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118846
اتاق : -
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

  • مسئول کمیته بسکتبال 1397←…
  • مسئول کمیته بسکتبال 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، رفتار حرکتی

1383 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، تربیت بدنی و علوم ورزشی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی