دانشجویان دکتری

شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی،

دانشیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی / پردیس فارابی
Scopus
  • 916 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 1292 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

… ← 1395

کلمات کلیدی