شاهرخ اسدی

شاهرخ اسدی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
Scopus
  • 591 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 846 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

… ← 1395

فعالیت های علمی