شاهروخ اسدی

شاهروخ اسدی،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مهندسی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 541 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 768 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع

1390 ← 1395

فعالیت های علمی