شاهین رفیعی

شاهین رفیعی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی ماشینهای‌ کشاورزی‌ / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Scopus
  • 8436 ارجاعات
  • 55 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

پروفایل

  • معاون علمی پردیس البرز 1394←1397
  • معاون علمی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1377 ← 1381

M.S ، تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1375 ← 1376

کارشناسی ، تهران ، مکانیک و ماشین های کشاورزی

1371 ← 1375

کلمات کلیدی