روح اله شهیدی

روح اله شهیدی

مرتبه علمی : استادیار
  • استاد راهنمای داشجویان کارشناسی علوم قرآن و حدیث 92
  • مدیربخش علوم قرآن و حدیث
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی

پروفایل

  • مدیربخش علوم قرآن و حدیث 1401←…
  • استاد راهنمای داشجویان کارشناسی علوم قرآن و حدیث 92 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه قم ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1392

M.S ، تربیت مدرس ، علوم قرآن و حدیث

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه قرآن و حدیث ، علوم حدیث

1379 ← 1383

کلمات کلیدی