روح اله شهیدی

روح اله شهیدی،

استادیار
  • استاد راهنمای داشجویان کارشناسی علوم قرآن و حدیث 92
پردیس فارابی / دانشکده الهیات

پروفایل

  • استاد راهنمای داشجویان کارشناسی علوم قرآن و حدیث 92 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه قم ، علوم قرآن و حدیث

1387 ← 1392

فعالیت های علمی