محمدتقی طباطبائی

محمدتقی طباطبائی،

استادیار
  • گفتگوهای توسعه
  • عضور شورای تخصصی علوم عقلی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی
  • عضویت هیأت علمی گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
شماره تماس : 02161112588

پروفایل

  • عضویت هیأت علمی گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر 1400←1402
  • عضور شورای تخصصی علوم عقلی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی 1400←1402
  • عضویت در کمیته روش شناسی علوم انسانی در شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1398←1400
  • گفتگوهای توسعه 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، فلسفه

1384 ← 1386

فعالیت های علمی