پروفایل

  • معاونت گروه علوم قرآن و حدیث 1396←1398
  • معاونت گروه علوم قران و حدیث 1394←1396
  • ترجمه چکیده های مجله 1384←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تربیت مدرس ، علوم قران و حدیث

… ←

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم قران و حدیث

… ← 1381

فعالیت های علمی