سیدحسین نوری

سیدحسین نوری،

استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166213

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

سطح4 حوزوی - خبرگان بدون مدرک ، سطح چهار حوزه ، فقه واصول

… ←

M.S ، شهید بهشتی ، فلسفه غرب

… ←

B.S ، تهران ، فلسفه غرب

… ←

کلمات کلیدی