سیدحسین نوری

سیدحسین نوری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی
شماره تماس : 02536166213

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، شهید بهشتی ، فلسفه غرب

… ←

سطح4 حوزوی - خبرگان بدون مدرک ، سطح چهار حوزه ، فقه واصول

… ←

فعالیت های علمی