سیدحسین نوری

سیدحسین نوری،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166213
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

سطح4 حوزوی - خبرگان بدون مدرک ، سطح چهار حوزه ، فقه واصول

… ←

کارشناسی ارشد ، شهید بهشتی ، فلسفه غرب

… ←

فعالیت های علمی