سما گلیائی

سما گلیائی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای / بخش تخصصی بین رشته ای فناوری
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
Scopus
  • 168 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

  • مطالعه و پژوهش در الگوریتم های استخراج موتیف در شبکه های متنی 1393←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

1386 ← 1397

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

1384 ← 1397

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

1380 ← 1397

کلمات کلیدی