سادات فیض نیا

سادات فیض نیا

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایلی نویز ، زمین شناسی

1359 ← 1361

M.S ، دانشگاه ایلی نویز ، زمین شناسی

1356 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1352 ← 1356

کلمات کلیدی