سادات فیض نیا

سادات فیض نیا،(بازنشسته)

استاد
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی
احیای مناط‌ق‌ خشک‌ وکوهستانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ایلی نویز ، زمین شناسی

1359 ← 1361

کارشناسی ارشد ، دانشگاه ایلی نویز ، زمین شناسی

1356 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی