پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، تهران ، حقوق قضائی

… ← 1365

کارشناسی ارشد ، تهران ، حقوق قضائی

… ← 1369

دکتری ، سورین ، حقوق قضائی

… ←

فعالیت های علمی