اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، شیراز ، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

1379 ← 1383

کارشناسی ارشد ، ویسکانسین-مدیسون-امریکا ، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

1363 ← 1365

Ph.D ، ویسکانسین-مدیسون-امریکا ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

1363 ← 1370

کلمات کلیدی