پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، شیراز ، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

1379 ← 1383

کارشناسی ارشد ، ویسکانسین-مدیسون-امریکا ، برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

1363 ← 1365

دکتری ، ویسکانسین-مدیسون-امریکا ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

1363 ← 1370

فعالیت های علمی