پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، آبیاری و زهکشی

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی آبیاری و زهکشی

1382 ← 1385

کارشناسی ، بوعلی سینا همدان ، مهندسی آبیاری

1378 ← 1382

فعالیت های علمی