سیدداود آقائی

سیدداود آقائی،

استاد
 • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112547
اتاق : دفتر معاونت آموزش دانشکده
Google Scholar
 • 35 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

 • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس 1399←1400
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1397←1399
 • معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1397←1400
 • نماینده دانشکده حقوق و علوم سیاسی در پردیس ارس 1396←1398
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1395←1396
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394←1397
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1397
 • معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تر بیت مدرس ، روابط بین الملل

1388 ← 1388

Ph.D ، تربیت مدرس ، روابط بین الملل

1369 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، علوم سیاسی

1361 ← 1366

کارشناسی ، تهران ، علوم سیاسی

1355 ← 1361

فعالیت های علمی