سیداحمد طباطبائی لطفی

سیداحمد طباطبائی لطفی

مرتبه علمی : استادیار
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری پردیس فارابی
 • عضو کار گروه صنفی و رفاهی اتاق فکر استادان
 • عضویت در کارگروه علمی "همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکدگان فارابی / دانشکده حقوق / دانشکدگان فارابی
Google Scholar
 • 2 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1401←…
 • عضویت در کارگروه علمی "همایش بین المللی حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه 1399←…
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1398←1400
 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1395←1398
 • عضو کار گروه صنفی و رفاهی اتاق فکر استادان 1394←…
 • مدیر گروه حقوق بین الملل 1392←1394
 • عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی 1392←1394
 • کمیته جذب و استخدام دانشکده حقوق 1387←1389
 • عضو شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق 1386←1388
 • عضو شورای چاپ و انتشارات پردیس فارابی 1385←1387
 • عضو شورای پژوهشی پردیس فارابی 1385←1389
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری پردیس فارابی 1385←…
 • عضویت کمیته تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق 1383←1386
 • مشاور دانشجویان ممتاز 1382←1383
 • عضو شورای انفرماتیک پردیس فارابی 1381←1383

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، برادفورد ، حقوق بین الملل

1373 ← 1378

M.S ، شهید بهشتی ، حقوق بین الملل

1367 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1354 ← 1357

کلمات کلیدی