محمدحسین صراف زاده

محمدحسین صراف زاده،

استاد
 • نماینده پردیس دانشکده های فنی در کمیته زیست فناوری دانشگاه
 • رییس کرسی یونسکو در بازیافت آب
 • عضو شورای پژوهشی پردیس دانشکده های فنی
 • رئیس کارگروه ارتقاء بهره وری آب سازمان ملی بهره وری
 • عضو کمیسیون کیفیت هوای دانشگاه تهران
 • سرپرست و مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران
 • سرپرست و مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات آسیایی دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده های فنی
 • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده های فنی
 • دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه
 • دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه
 • عضو کمیته آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو
 • تمدید سرپرستی گروه بیوتکنولوژی پردیس بین المللی کیش
 • عضو قطب علمی مهندسی فرآیندهای داروسازی
 • تمدید ریاست کرسی یونسکو در بازیافت آب
 • عضو کمیته برگزاری برنامه دهمین سالگرد تاسیس انجمن آموزش مهندسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
Scopus
 • 1980 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
 • 2852 ارجاعات
 • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

پروفایل

 • دوره آموزشی کوتاه مدت با عنوان «هم اندیشی و انتقال تجارب در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی» 1400←1400
 • عضو کمیته برگزاری برنامه دهمین سالگرد تاسیس انجمن آموزش مهندسی 1398←…
 • عضو کمیته آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو 1397←…
 • دبیر کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی دانشگاه 1396←…
 • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده های فنی 1396←…
 • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده های فنی 1396←…
 • سرپرست و مسئول راه اندازی مرکز پژوهشی آسیای دانشگاه تهران 1396←…
 • عضو کمیسیون کیفیت هوای دانشگاه تهران 1395←…
 • سرپرست آزمایشگاه بازیافت آب 1395←1396
 • رئیس کارگروه ارتقاء بهره وری آب سازمان ملی بهره وری 1394←…
 • عضو شورای پژوهشی پردیس دانشکده های فنی 1393←…
 • عضویت وابسته دانشکده مهندسی صنایع 1391←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مونپلیه 2 ، بیوتکنولوژی

1380 ← 1384

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی-صنایع گاز

1368 ← 1372

فعالیت های علمی