علی رضا ساری

علی رضا ساری،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

  • ، نماینده هیات ممیزه پردیس علوم در دانشگاه تهران 1396←1398
  • ، معاون آموزشی دانشکده زیست شناسی 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سوانزی، ولز ، جانورشناسی

1372 ← 1376

کارشناسی ارشد ، تهران ، زیست شناسی

1367 ← 1370

فعالیت های علمی