سعید مقدم

سعید مقدم،

استادیار
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی) / گروه فناوری صنایع غذایی / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده ابوریحان (فناوری کشاورزی)
Scopus
  • 51 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
Google Scholar
  • 59 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی