نوازاله صاحبانی

نوازاله صاحبانی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی
شماره تماس : 02136041089
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی