پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، بیماریهای گیاهی

1377 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، بیماری شناسی گیاهی

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، گیاهپزشکی

1368 ← 1371

فعالیت های علمی