سید حمزه صفوی همامی

سید حمزه صفوی همامی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • پژوهشگر غیر دایم و مدیر گروه پژوهشی پژوهش های سیاسی جهان اسلام 1399←1400
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای 1398←1399
 • عضویت در کمیته مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین ایران1424 سازمان برنامه و بودجه 1398←1400
 • دبیر کمیته اجرایی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی 1397←1398
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 شمسی 1397←1398
 • معاون گروه 1396←1398
 • عضو کمیته علمی همایش ملی مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا 1396←1396
 • عضو هیات مدیره و عضو حقیقی پیوسته انجمن علمی مطالعات منطقه ای 1396←1400
 • معاون گروه 1394←1396
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی