اعضای هیات علمی

علی اصغر سعیدی

علی اصغر سعیدی،

دانشیار
 • عضو هیات علمی وابسته مطالعات امریکای شمالی
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی
 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
Scopus
 • 153 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

 • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی 1400←…
 • استاد مشاور فرهنگی و علمی دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی 1398←…
 • عضو کمیته علمی کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران 1395←1395
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1395←1397
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1387←1389
 • عضو هیات تحریریه مجله نامه علوم اجتماعی 1384←1387
 • مدیر گروه برنامه ریزی اجتماعی 1384←1388
 • عضو هیات علمی وابسته مطالعات امریکای شمالی 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، جامعه شناسی

1373 ← 1378

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1369 ← 1371

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

1364 ← 1368

کلمات کلیدی